Trang chủ | Tin tức tuyển dụng | Hướng dẫn | Thông tin doanh nghiệp XNK Đăng nhập Đăng ký
Mã HS
Mã HS (English)
Biểu thuế 2017
Phân tích phân loại
Điều kiện nhập khẩu
Văn bản pháp quy
Thủ tục hải quan
Ho tro skype
Lọc theo đầu mã HS
 Thủ tục hải quan
Điều 87. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (trừ trường hợp DNCX thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định tại Điều 77 Thông tư này) 6/16/2015
Điều 88. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa ra, đưa vào cảng trung chuyển 6/16/2015
Điều 89. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh chuyển khẩu 6/16/2015
Điều 90. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu 6/16/2015
Điều 91. Quản lý hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan 6/16/2015
Điều 92. Giám sát hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra và các dịch vụ thực hiện trong địa điểm thu gom hàng lẻ (sau đây gọi tắt là kho CFS) 6/16/2015
Điều 93. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần 6/16/2015
Điều 94. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa mua, bán, trao đổi của cư dân biên giới 6/16/2015
Điều 95. Từ chối nhận hàng 6/16/2015
Điều 96. Xử lý việc từ chối nhận hàng 6/16/2015
Tổng số kết quả tìm thấy :130 Đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sau  Trang4/13
Hotline
Killer-Pazz
Space
TOPICA
WEFIT
Killer-Pazz4