Trang chủ | Tin tức tuyển dụng | Hướng dẫn | Thông tin doanh nghiệp XNK Đăng nhập Đăng ký
Mã HS
Mã HS (English)
Biểu thuế 2017
Phân tích phân loại
Điều kiện nhập khẩu
Văn bản pháp quy
Thủ tục hải quan
Ho tro skype
Lọc theo đầu mã HS
 Thủ tục hải quan
Điều 77. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối của DNCX 6/16/2015
Điều 78. Xử lý tài sản, hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu khi doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ DNCX thành doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách doanh nghiệp chế xuất và ngược lại 6/16/2015
Điều 79. Thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định 6/16/2015
Điều 80. Thủ tục thuê kho bên ngoài DNCX để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của DNCX, quản lý hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho 6/16/2015
Điều 81. Xác nhận doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa 6/16/2015
Điều 82. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập-tái xuất 6/16/2015
Điều 83. Quản lý, giám sát hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất 6/16/2015
Điều 84. Quản lý, theo dõi tờ khai hải quan tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập 6/16/2015
Điều 85. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế 6/16/2015
Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ 6/16/2015
Tổng số kết quả tìm thấy :130 Đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sau  Trang3/13
Hotline
Killer-Pazz
Space
TOPICA
WEFIT
Killer-Pazz4